Inloggen

Reglement

Deelnemersreglement VriendenLoterij

Dit reglement heeft als reglement van de VriendenLoterij N.V. de instemming van de Kansspelautoriteit verkregen d.d. 18 december 2014 en treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 1, Organisatie

 1. De VriendenLoterij N.V., Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, organiseert de VriendenLoterij.
 2. De afdracht (die ten minste 50% van de inleg bedraagt) van de VriendenLoterij komt geheel ten goede aan doeleinden van algemeen belang, gelegen op een van de na te noemen terreinen; de cultuur, het maatschappelijk welzijn, de volksgezondheid, de sport en de lichamelijke vorming, de humanitaire hulpverlening en het natuurbehoud. Hierbij kan een deelnemer aangeven aan welke begunstigde dient te worden afgedragen (de zogenaamde geoormerkte deelname). Doet de deelnemer dit niet, dan komt hun inleg ten goede aan door de VriendenLoterij N.V. aangewezen begunstigden. Begunstigden kunnen eerst een bijdrage uit de opbrengst van de VriendenLoterij ontvangen als zij daartoe een overeenkomst met de VriendenLoterij N.V. gesloten hebben.
 3. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend of de VriendenLoterij N.V. bij de uitvoering van de VriendenLoterij voldoet aan de van overheidswege en in de hierna te noemen vergunning gestelde voorschriften.
 4. De vergunning verleend aan de VriendenLoterij N.V. door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor de uitvoering van VriendenLoterij is op 25 november 2014 verleend onder kenmerk 8789.
 5. De deelnemersadministratie van de VriendenLoterij N.V. wordt tezamen gevoerd met die van de Nationale Postcode Loterij N.V. en de BankGiro Loterij N.V. De deelnemersadministratie van de Nationale Goede Doelen Loterijen is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2, Voorschriften voor deelname

 1. Deelname aan de VriendenLoterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
 2. Degene die deelneemt aan de VriendenLoterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement, zoals dit van tijd tot tijd wordt gewijzigd, telkens in de laatste gewijzigde versie daarvan. Wijzigingen zijn van kracht na de goedkeuring daarvan door de Kansspelautoriteit. Een exemplaar van dit reglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op www.vriendenloterij.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de VriendenLoterij N.V.. Het reglement ligt tevens ter inzage bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
 3. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door de deelnemer niet opvolgen van de in dit reglement gegeven voorschriften.


Artikel 3, Speelwijze

 1. De VriendenLoterij kent aan elke deelnemer een 10-cijferig lotnummer toe. Het lotnummer bestaat uit het mobiele nummer van de deelnemer beginnend met 06, het telefoonnummer wordt aangevuld met twee letters. Voor deelnemers die geen mobiel telefoonnummer hebben of geen gebruik willen maken van hun mobiele nummer, zal door de Loterij een fictief nummer worden toegewezen.
 2. De deelnemer kan de in artikel 9 lid 1 genoemde Bingokaart ten behoeve van het toegevoegde spel downloaden via www.vriendenloterij.nl of deze wordt op verzoek verstrekt. Op de Bingokaart wordt een door de VriendenLoterij N.V. bepaalde selectie van 15 getallen toegekend uit de getallen 1 tot en met 45. Op de Bingokaart wordt tevens het lotnummer vermeld.
 3. Het lotnummer wordt bij de afschrijving van de inleg vermeld op het rekeningafschrift van de rekening waarvan de inleg voor deelname aan de VriendenLoterij wordt afgeschreven. Dit rekeningafschrift geldt als bewijs van deelname en betaling aan de VriendenLoterij.
 4. Naast de maandelijkse trekkingen van de VriendenLoterij kunnen vier extra maandtrekkingen plaatsvinden.

Artikel 4, Speelgeheim

De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun  uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.

Artikel 5, Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname

 1. Aanvragen tot deelname tot wederopzegging kan men doen door aan de VriendenLoterij N.V. schriftelijk, telefonisch of via sms of internet een machtiging tot automatische incasso af te geven op de door de VriendenLoterij N.V. aangegeven wijze of op andere betaalwijze die door de VriendenLoterij N.V. wordt geaccepteerd (zie ook artikel 6 lid 8). De deelnemer machtigt de vennootschap om de inleg voor zijn lot/loten tot wederopzegging van het door de deelnemer opgegeven bankrekeningnummer te incasseren. De deelname wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene schriftelijk dan wel per elektronisch bericht bevestigd. Daarin wordt aangegeven vanaf wanneer de deelnemer betaald gaat meespelen. Onder elektronisch bericht wordt onder meer verstaan een bericht per e-mail of sms.
 2. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige aanvragen voor deelneming niet te verwerken en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
 3. Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer niet mogelijk is, is de Loterij bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post) dan wel per elektronisch bericht op de hoogte gebracht via de bij de Loterij bekende gegevens.
 4. Deelname is ook mogelijk door middel van gratis loten. Per trekking mag een deelnemer met maximaal 3 gratis loten aan de trekking deelnemen.
 5. Met inachtneming van het hierna in artikel 6 bepaalde geldt dat deelnemer hij is die zich verplicht heeft tot wederopzegging aan elke trekking van de VriendenLoterij én de VriendenLoterij N.V. gemachtigd heeft de daartoe benodigde inleggelden van zijn bankrekening af te schrijven. In geval bestaande deelnemers, die zich conform dit artikel hebben aangemeld, via de telefoon, elektronisch bericht en/of internet meer loten hebben aangevraagd zal de overeenkomstige inleg op basis van artikel 6.1 automatisch van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. In dat geval wordt de mutatie in het deelnemersbestand zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na opgave daarvan, aan betrokkene schriftelijk dan wel per elektronisch bericht bevestigd.
 6. Bij fouten en gebreken, maar niet beperkt tot bijvoorbeeld drukfouten en zetfouten, die bij het vervaardigen van formulieren, kaarten of loten zijn ontstaan waardoor deelname aan de loterij onmogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen - op zijn verzoek of op initiatief van de VriendenLoterij N.V. - het door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welke trekking ook. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens de VriendenLoterij N.V. niet geldend maken. Zowel de deelnemer als de VriendenLoterij N.V. zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 7. De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat de Loterij beschikt over de juiste naam- en adresgegevens. Een adreswijziging die is ontvangen door de VriendenLoterij N.V. resulteert in een wijziging in de gezamenlijke deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 5.
 8. Wijzigingen en/of correcties in naam en/of adres kunnen   schriftelijk worden doorgegeven, of via de website van de VriendenLoterij N.V., maar worden in dat geval uitsluitend verwerkt indien de deelnemer de wijzigingen doorgeeft via zijn persoonlijke pagina en zich via zijn gebruikersnaam/wachtwoord heeft geïdentificeerd. De wijziging is eerst van kracht voor de eerste trekking volgend op de maand waarin de wijziging door de VriendenLoterij N.V. aan de deelnemer is bevestigd (waarbij de datum van verzending door de postverspreider van de door de VriendenLoterij N.V. van de aangebrachte wijziging dan wel het elektronisch bericht verzonden door de vennootschap beslissend is).
 9. Hetgeen in lid 7 is aangegeven is gezien artikel 1 lid 5 eveneens van toepassing indien dit verzoek wordt ontvangen door de Nationale Postcode Loterij N.V. of de BankGiro Loterij N.V.. Een verzoek ontvangen door een van deze entiteiten geldt als zijnde mede ontvangen door de VriendenLoterij N.V..
 10. Gehele of gedeeltelijke beëindiging van deelname aangegaan tot wederopzegging kan door deelnemer op elk van de volgende wijzen plaatsvinden: a) schriftelijk (per brief of fax), adres Beethovenstraat 200, 1077 WZ Amsterdam, faxnummer 020-4703148; b) telefonisch via telefoonnummer 0900 3001400 (10 cent per minuut) of c) via het webformulier op de website www.vriendenloterij.nl/opzeggen. Een schriftelijke beëindiging van de deelname dient ondertekend te worden door de deelnemer en voorzien te zijn van diens voor- en achternaam en lotnummer(s) teneinde de beëindiging te kunnen verwerken. De opzegtermijn bedraagt uiterlijk een maand. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de beëindiging. Met de (gehele of gedeeltelijke) beëindiging van de deelname eindigt ook (geheel of gedeeltelijk) de door de deelnemer verstrekte machtiging om maandelijks of periodiek inleg automatisch van zijn bank/gironummer af te schrijven.
 11. De VriendenLoterij is gerechtigd om naast de grond zoals vastgelegd onder artikel 6 lid 4 de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende uitzonderlijke gevallen: a) kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen; b) onbetamelijk gedrag jegens de VriendenLoterij en/of haar medewerkers. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post) dan wel per elektronisch bericht op de hoogte worden gebracht via de bij de VriendenLoterij bekende gegevens.

Artikel 6, Inleg

 1. De kosten van één lot – ook inleg genoemd - bedragen EUR 12,50 (EUR twaalf vijftig). Deelnemers die meespelen met een lottoeslag zijn EUR 0,50 (vijftig eurocent) per trekking verschuldigd.
 2. Lotinleg en indien van toepassing lottoeslag (hierna: inleg) moet door een nieuwe deelnemer voorafgaand aan een trekking zo tijdig zijn voldaan dat hem het lotnummer als genoemd in artikel 3 kan worden toegekend en het lotnummer op de trekkingslijst kan worden geplaatst. Is dat geschied, dan is hij deelnemer aan de VriendenLoterij op het hem toegekende lotnummer en de hem toegekende getallen.
 3. Ook gratis deelnemende loten worden met het toegekende lotnummer en de toegekende getallen op de trekkingslijst geplaatst.
 4. De inleg van deelnemers aan de VriendenLoterij wordt voorafgaand aan de maand waarin de desbetreffende trekking plaatsvindt, van de door de deelnemer opgegeven bankrekening afgeschreven. Mocht het afschrijven niet lukken dan is de VriendenLoterij N.V. bevoegd, maar niet verplicht in de maand van trekking nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kon plaatshebben, geldt dat niet geldig kon worden deelgenomen aan de trekkingen waarvoor die afschrijving benodigd was. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan de VriendenLoterij N.V. verstrekte machtiging. Indien gedurende drie achtereenvolgende maanden om welke reden dan ook geen inleg van de door de deelnemer opgegeven bankrekening kan worden afgeschreven kan de VriendenLoterij N.V. de deelname eenzijdig beëindigen. Indien de bank meldt dat incasso van het betreffende bankrekeningnummer met onmiddellijke ingang en definitief niet meer mogelijk is, wordt de deelname door de Loterij eenzijdig beëindigd. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post) dan wel per elektronisch bericht op de hoogte worden gebracht via de bij de VriendenLoterij N.V. bekende gegevens.
 5. Indien de deelnemer hiermee akkoord gaat, kan de inleg per kwartaal of andere combinatie van maanden worden afgeschreven. In dit geval zal afschrijving plaatsvinden in de maand voorafgaand aan het kwartaal of andere combinatie van maanden waarin de trekkingen plaatsvinden. Indien de deelnemer gedurende het kwartaal of andere combinatie van maanden waarvoor is geïncasseerd opzegt, zal het inleggeld voor de trekkingen waarin de deelnemer niet meer wenst mee te spelen, worden gerestitueerd dit met uitzondering van het inleggeld voor het eerste kwartaal of andere combinatie van maanden van de deelname aan de VriendenLoterij.
 6. De VriendenLoterij N.V. behoudt zich het recht voor de inleg of een deel daarvan voor nieuwe of extra loten gedurende de lopende speelmaand af te schrijven van de opgegeven bankrekening van de deelnemer, waarbij het bepaalde in artikel 6 lid 2 van kracht is.
 7. Bij elke afschrijving wordt door de VriendenLoterij N.V. vermeld onder welk lotnummer de deelnemer meespeelt. Deze afschrijving wordt door de VriendenLoterij N.V. beschouwd als deelnamebevestiging en het rekeningafschrift als deelnamebewijs.
 8. De VriendenLoterij N.V. kan andere betalingswijzen accepteren zoals betaling via internet bankieren of credit card. In afwijking van artikel 6 lid 7 kan in deze gevallen en indien dat vermeld wordt een elektronisch bericht van de VriendenLoterij als deelnamebewijs gelden.
 9. Bij de afschrijving van de inleg van meerdere lotnummers wordt door de VriendenLoterij N.V. een willekeurige volgorde aangehouden.
 10. Indien de deelnemer niet akkoord is met een afschrijving van het inleggeld, kan hij dit schriftelijk voorzien van zijn handtekening aan de VriendenLoterij N.V. kenbaar maken. De VriendenLoterij N.V. betaalt in dat geval het inleggeld van die maand terug indien de trekking nog niet heeft plaatsgevonden. In dat geval neemt de deelnemer niet deel aan de desbetreffende trekking.

Artikel 7, Winnende lotnummers en bingogetallen

 1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt dertien keer per jaar een trekking plaats, twaalf maandelijkse trekkingen plus één extra trekking. Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2010 organiseert de VriendenLoterij 14 trekkingen per jaar, een ieder die vanaf die speelronde een nieuw lot aanschaft speelt met dit lot naast de twaalf maandelijkse trekkingen automatisch mee met de twee extra nummerloterij trekkingen per jaar. Vanaf de maandelijkse trekking van januari 2013 kan de VriendenLoterij N.V. 16 trekkingen per jaar organiseren.
 2. Om de winnende Bingogetallen van het toegevoegde spel te bepalen, vindt de VriendenLoterij twaalf keer per jaar plaats, bestaande uit ten hoogste vijf wekelijkse (bingo)trekkingen.
 3. De trekking en prijsbepaling zijn openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op trekking en prijsbepaling belaste notaris proces-verbaal opgemaakt.
 4. De notaris ten overstaan van wie de trekking en prijsbepaling geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking/prijsbepaling ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking/prijsbepaling te doen plaatsvinden.
 5. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen.
  De getallen in het Bingospel worden door de notaris bepaald. Daarbij geldt het principe “trekking zonder teruglegging”. Deelnemers met een volle Bingokaart kunnen daarmee prijzen winnen.
 6. Uitsluitend lotnummers waarvoor de inleg is betaald en gratis meespelende loten kunnen prijswinnend zijn. De betaling van de inleg is voldaan indien de inleg op de rekening van de VriendenLoterij N.V. is bijgeschreven en de bankinstelling van de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van een hem toekomend terugboekingsrecht.

Artikel 8, Prijzenpakket

 1. Deelnemers dingen mee naar geldprijzen en/of prijzen in natura. Prijzen kunnen vallen op het lotnummer inclusief twee letters en op de laatste cijfers van het lotnummer. Prijzen worden getrokken op de laatste 5, laatste 6 of laatste 7 cijfers. De grootte van het universum is maximaal 100.000 bij verloting op de laatste 5 cijfers, maximaal 1.000.000 bij verloting op de laatste 6 cijfers en maximaal 10.000.000 bij verloting op de laatste 7 cijfers.
 2. Bij de verloting op de (maximaal 6) laatste cijfers van het lotnummer maken deelnemers kans op geld- of naturaprijzen tot EUR 100.000 en een hoofdprijs van ten minste EUR 250.000 die minimaal één maal per kalenderjaar gegarandeerd wordt uitgekeerd.
 3. Bij geldprijzen boven de EUR 10.000 geldt dat indien er meer winnende loten zijn, het bedrag pro rata over die loten wordt verdeeld. Het trekkingsbestand voor de deel-geldprijzen bestaat uit alle verkochte loten aangevuld met het universum van eindcijfercombinaties waar geen loten op meespelen.Geldprijzen tot en met EUR 10.000 en naturaprijzen worden per winnend lot uitgekeerd.
 4. Naast de in dit artikel genoemde prijzen worden regelmatig extra prijzen in geld en prijzen in natura ter beschikking gesteld. Voor deze extra prijzen wordt aansluiting gezocht bij het gehanteerde basisprijzenpakket.
 5. Als prijs kunnen ook gewonnen speelkansen beschikbaar worden gesteld. Een gewonnen speelkans is een lot dat in een door de VriendenLoterij te bepalen maand gratis meespeelt waarna het automatisch wordt stopgezet en verdere deelname met dit lot niet mogelijk is, tenzij de deelnemer uit eigen beweging aangeeft met het lot van de gewonnen speelkans door te willen spelen. De VriendenLoterij kan er toe besluiten de gewonnen speelkans uit te keren in geld, dit is een bedrag gelijk aan de maandelijkse inleg. Indien de gewonnen speelkans wordt uitgekeerd vervalt daarmee het recht op prijzen voor die speelronde voor de desbetreffende gewonnen speelkans.
 6. Tot de prijzen kunnen ook uitnodigingen behoren voor het bijwonen van een volgende opname van het televisieprogramma. Elke genodigde die bij de betreffende opname aanwezig is maakt in de zaal kans om extra geldprijzen of prijzen in natura te winnen of om als kandidaat aan het televisieprogramma mee te spelen voor geldprijzen en/of prijzen in natura. Alle deelnemers die niet bij een televisieprogramma zijn uitgenodigd, kunnen in de gelegenheid worden gesteld dezelfde prijzen te winnen als die in een televisieprogramma worden gewonnen.
 7. Iedere maand wordt de 06-AutoJackpot verloot. De notaris trekt voor iedere auto die op dat moment in de 06-AutoJackpot zit een combinatie van 7 cijfers op een universum van maximaal 10.000.000. Indien de getrokken combinatie overeenkomt met de eindcijfers van één of meer meespelende loten, wint de bezitter van dit lot of deze loten één auto per lot.
 8. De volledige 06-AutoJackpot valt gegarandeerd minimaal eenmaal per jaar of indien de door de directie bepaalde hoogte van de 06-AutoJackpot bereikt is. Dit wordt aangekondigd voorafgaand aan de speelronde waarin de 06-AutoJackpot gegarandeerd zal vallen, in welke trekking de notaris voor iedere auto in de 06-AutoJackpot een uniek lotnummer trekt.
 9. Indien in de trekking genoemd onder lid 8 of 9 een auto valt op een lot waarvoor die maand de lottoeslag is voldaan, ontvangt de winnaar een additionale geldprijs, de JackpotBonus, ter hoogte van minimaal EUR 10.000 per lot.
 10. De VriendenPuntenPrijs is een prijs die getrokken wordt op het aan de deelnemer toegekende lotnummer aangevuld met twee letters en waarvan de hoogte wordt bepaald door het aantal VriendenPunten waarmee het winnende lotnummer in de trekking meespeelt. De VriendenPuntenPrijs wordt minimaal twee keer per kalenderjaar getrokken. Hierbij geldt dat ieder VriendenPunt € 1.000,= waard is.
 11. Vanaf de trekking van de maand januari 2015 worden per lotnummer dat aan de (maandelijkse en extra) trekking deelneemt VriendenPunten toegekend. Op momenten dat de directie van de VriendenLoterij daartoe besluit, kunnen daarenboven Bonus VriendenPunten worden toegekend.
 12. Het moment van trekking van de VriendenPuntenPrijs wordt vooraf bekendgemaakt op de website van de VriendenLoterij tenminste een maand voor hij getrokken wordt. Deelnemers kunnen op hun persoonlijke pagina zien hoeveel VriendenPunten zij hebben gespaard.
 13. Gespaarde VriendenPunten vervallen met ingang van elk nieuw kalenderjaar. Bij het onderbreken van het abonnement gedurende het kalenderjaar, blijven de eerder opgebouwde VriendenPunten aan het lotnummer toegekend. Bij het heractiveren van het lotnummer, worden de eerder in datzelfde kalenderjaar opgebouwde VriendenPunten weer actief.
 14. Elke maand publiceert de VriendenLoterij via door haar gekozen media – internet, teletekst of periodieken- het prijzenschema voor de volgende maand.
 15. Indien men deelnemer wordt of met (een) extra lot(en) deel gaat nemen aan de VriendenLoterij N.V. kan de directie van de
  VriendenLoterij N.V. besluiten voor deze groep deelnemers extra prijzen ter beschikking te stellen welke geen deel uitmaken van het hiervoor uiteengezette reguliere prijzenpakket. Dit aanbod wordt van tevoren aan de (potentiële) deelnemer duidelijk gemaakt en kan alleen gewonnen worden door degenen die ingaan op het daarbij gegeven aanbod van de VriendenLoterij om met (een) (extra) lot(en) aan de VriendenLoterij deel te gaan nemen. Dergelijke extra prijzen worden de (potentiële) deelnemers aangeboden in de vorm van een promotioneel kansspel.

Artikel 9, Toegevoegd spel

 1. Iedere deelnemer aan de VriendenLoterij speelt zonder extra kosten voor hem automatisch mee in het toegevoegd spel van de VriendenLoterij. Voor het meespelen aan dit spel wordt door de VriendenLoterij N.V. aan de deelnemer een bepaalde selectie van 15 getallen toegekend uit de getallen 1 tot en met 45.
 2. Het prijzenpakket van het toegevoegd spel bestaat in ieder geval uit een prijs van EUR 25.000,-. Mocht deze prijs in een periode van maximaal 11 kalendermaanden niet zijn gevallen dan vindt in de reguliere trekking van de daaropvolgende maand door de notaris een nummertrekking plaats uit alle aan de trekking deelnemende lotnummers om het winnende lotnummer voor de prijs van EUR 25.000,= vast te stellen.
 3. Het overige prijzenpakket wordt door de VriendenLoterij N.V. vooraf vastgesteld en gepubliceerd. Het prijzenpakket zal geldprijzen en/of prijzen in natura omvatten.
 4. De trekking vindt wekelijks plaats onder toezicht van de notaris.

Artikel 10, Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen

 1. De VriendenLoterij N.V. maakt de winnende lotnummers/cijfercombinaties en de daarbij behorende prijzen binnen een week na de desbetreffende trekking door publicatie daarvan via door haar gekozen media –internet, teletekst en periodieken- bekend. Hetzelfde geldt voor de winnende bingogetallen.
 2. De VriendenLoterij N.V. is gerechtigd na de in lid 1 bedoelde vaststelling de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per prijsklasse in aantal bekend te maken, alsmede de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen.
 3. Aan de deelnemer van wie overeenkomstig het in dit reglement bepaalde is vastgesteld dat door hem een prijs of een combinatie van prijzen is gewonnen, zal het hem toekomende prijzengeld, tenzij het bepaalde in lid 4 van dit artikel toepasselijk is, twee weken na de bekendmaking uiterlijk op de derde vrijdag van de volgende maand per bankrekening worden uitbetaald. Heeft een deelnemer aan een trekking deelgenomen met een lot waarop het - volledige - lotnummer door de VriendenLoterij N.V. vooraf bindend is vermeld, dan wordt het hem toekomende prijzengeld aan hem betaald binnen twee weken nadat de deelnemer het winnende lot bij de VriendenLoterij N.V. heeft ingeleverd en zijn identiteit bekend heeft gemaakt.
 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde derde vrijdag kan door de directie van de VriendenLoterij N.V. zonder verdere aankondiging worden gewijzigd in de vierde vrijdag, indien zulks naar haar oordeel en dat van de met het toezicht op de desbetreffende trekking en prijsbepaling belaste notaris noodzakelijk is om te voorkomen dat een goed verloop van de trekking en/of de uitkering van gewonnen prijzen in gevaar wordt gebracht.
 5. Alle prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemers door overschrijving op de bankrekening waarvan de inleg voor de trekking werd afgeschreven naar de VriendenLoterij. Indien echter aan een trekking is deelgenomen via een door derden betaald lot wordt de prijs uitgekeerd of beschikbaar gesteld aan de opgegeven begunstigde van het lot door overmaking van de prijs per bankrekening. Indien de inleg voor de trekking werd voldaan door tussenkomst van een creditcardorganisatie wordt de prijs uitgekeerd op de wijze zoals deze organisatie heeft aangegeven.
 6. Prijzen in natura worden indien van toepassing afgeleverd op het bij de Loterij bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen wordt door de Loterij geen verdere actie ondernomen. Overigens blijft ook voor deze prijzen artikel 10 lid 8 onverminderd van toepassing. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld, tenzij dit expliciet is aangegeven.
 7. Op geldprijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen zal de kansspelbelasting door de VriendenLoterij N.V. worden ingehouden
 8. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan de VriendenLoterij N.V..

Artikel 11, Reclameren

 1. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder
  ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één jaar na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van de VriendenLoterij N.V.. Na de termijn van één jaar kan niet meer gereclameerd worden.
 2. Indien de reclame door de directie van de VriendenLoterij N.V. wordt
  afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan de VriendenLoterij te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen, na desgewenst advies te hebben gevraagd aan de door VriendenLoterij N.V. te benoemen commissie van geschillen.

Artikel 12, Afgelasting en uitsluiting

De directie van de VriendenLoterij N.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg, zo veel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.

Artikel 13, Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde (elektronische) formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via de post, internet of anderszins elke aansprakelijkheid van de VriendenLoterij N.V. is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de VriendenLoterij N.V. voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de VriendenLoterij N.V. liggende omstandigheden.
 2. In de gevallen in dit artikel genoemd wordt op verzoek van de betrokkene de inleg terugbetaald indien deze is ontvangen en op enigerlei wijze door de VriendenLoterij N.V. is vast te stellen.
 3. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 4. De VriendenLoterij N.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.